KVKK Aydınlatma Metni | Hidkom Mühendislik

KVKK Aydınlatma Metni

John Doe - CEO & Founder

HİDKOM MÜHENDİSLİK MÜMESSİLLİK TAAHHÜT VE MAKİNE SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Hidkom Mühendislik Mümessillik Taahhüt ve Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. (Hidkom) olarak kişisel verilerin korunmasına azami miktarda önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Hidkom olarak web sitemize erişmiş olan ziyaretçilerimize, Müşterilerimize ve müşterilerimize ilişkin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK), ilgili diğer mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararlarına uygun şekilde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanma tarzı, verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve KVKK m.11 uyarınca haklarınız ve veri sorumlusuna başvuru usulü hakkında sizlere bilgi vermek isteriz.

1. Kişisel Veri 

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Hidkom olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, https://www.hidkom.com/ adresinde bulunan iletişim, mailing ve sair çevrimiçi formlar ( işbu formlar için doldurulması gerekli bilgilerinizin yanında kendi açık rızanız ile eklediğiniz, ek olarak ilettiğiniz içerikler de dahil olmak üzere), telefon ile tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, Hidkom tarafından yetkili olarak belirlenmiş veri işleyen sıfatını haiz gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından e-mail, fiziki form ve evrak, telefon, web sayfaları, çeşitli sözleşmeler ile otomatik – yarı otomatik olan veya olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik olarak KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlar ve hukuki sebepler ile toplanabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK m.4’te öngörülen ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da hüküm altına alınan veri işleme şartlarına uygun şekilde aşağıda sayılı amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Hidkom tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Hidkom’un iş süreçlerine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve tatbik edilmesi,
 • Hidkom tarafından piyasaya yeni sürülen ürünler ve öncesinde kullanmış olduğunuz ürünlerdeki değişimler, gelişimler, indirimler, farklılıklar ve sair hususlar ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yurt içinde veya yurt dışında; Hidkom’un iş birliği içinde olduğu taraflara, Hidkom adına hizmet sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere, iştiraklere ve iş ortaklarına; KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve Kurul kararlarına uygun olarak;

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Ürün teklifleri, çeşitli bilgilendirmeler, mailing, reklam, tanıtım organizasyonları, promosyon, pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Hidkom tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Hidkom’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • Hidkom tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • Hidkom’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Haklarınızın Kullanımına İlişkin Usul

Bu konuda bkz: Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

7. Aydınlatma Metninde Yer Almayan Hususlar

İşbu aydınlatma metninde yer almayan hususlarda 6698 sayılı KVKK, ilgili diğer mevzuat, Hidkom Veri İşleme Politikası ve Hidkom Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.